homejournal
 
Mossad's Norwegian roots
 
 
The Institute for Intelligence and Special Operations, popularly known as Mossad, is the national intelligence agency of Israel. It looks like it was started in Norway, by socialists.
 
 

Machine translated version of the original text:

It has previously been claimed that the agreement on the “Education Centre” was made between certain individuals in the armed forces and the Haganah - without the Norwegian government knowing about it. But among the few surviving sources who knew the secret arrangement almost from the inside, it is claimed that the government had authorised the whole thing. But was this centre really something more, something more important and far more exclusive than a camp designed to provide weapons-qualified recruits for the new Israeli army?

A veteran with extensive knowledge of the close cooperation claims that the centre was not just about weapons training. In many ways, it was the start of what would soon become Israel’s best-known secret service with operations abroad, Mossad - or the Organisation for Intelligence and Special Operations. At least that’s the claim of this veteran, a person who should know what he’s talking about.

This corresponds well with what Krupp told one of Stay Behind’s veterans and one of the first heads of the Blue Mix network, the late Gunnar Bjålie, in 1979. The courses and weapons training at the Education Centre in Bærum were aimed at “training young Jews for special missions”.

If so, this means that the recruits who received their weapons training at Skui were part of the first core of the new Mossad. The fact that they came from camps in many different countries may also indicate that the recruits were hand-picked. Versatile knowledge of Europe was ensured right from the start.

If this turns out to be correct, it is quite simply a sensation. It would mean that people in the innermost circle of Labour Party leaders in Norway have an important historical “share” in Mossad. This would shed new light on the unusually close relationship between Israel’s and Norway’s social democratic leadership for so many decades. From the Norwegian side, Haakon Lie and Jens Chr. Hauge have undoubtedly been the key figures in this interaction.


Orignal tekst:

Det har tidligere vært hevdet at avtalen om «Utdanningssenteret» ble inngått mellom enkelte i forsvaret og Haganah - uten at den norske regjering visste om det. Men blant de få gjenlevende kildene som kjente det hemmelige opplegget nærmest fra innsiden, hevdes det at regjeringen hadde godkjent det hele. Men var dette senteret egentlig noe mer, noe viktigere og langt mer eksklusivt enn en leir som skulle skaffe våpenkyndige rekrutter til den nye israelske hæren?

En veteran med store kunnskaper om det nære samarbeidet hevder at senteret slett ikke handlet bare om våpenopplæring. Det var på mange måter starten på det som snart skulle bli Israels mest kjente hemmelige tjeneste med operasjonsfelt i utlandet, Mossad - eller Institusjonen for etterretning og spesielle oppdrag. Det hevder i alle fall denne veteranen, en person som bør vite hva han snakker om.

Dette stemmer godt overens med hva Krupp i 1979 fortalte en av Stay behinds veteraner og en av de første sjefene for Blue Mix-nettet, nå avdøde Gunnar Bjålie. Kursene og våpenopplæringen ved Utdanningssenteret i Bærum tok sikte på «å skolere unge jøder for spesielle oppdrag».

I så fall betyr dette at rekruttene som fikk sin våpenopplæring ved Skui, var en del av den første kjernen i det nye Mossad. At de kom fra leire i mange og ulike land, kan også være en indikator på at rekruttene ble håndplukket. Allsidige kunnskaper om Europa ble sikret allerede i starten.

Dersom dette viser seg å være riktig, dreier det seg ganske enkelt om en sensasjon. Det ville bety at personer i den aller innerste sirkelen av arbeiderpartiledere i Norge har en viktig historisk «aksje» i Mossad. Dette ville kaste nytt lys over det uvan- lig tette forholdet mellom Israels og Norges sosialdemokratiske ledelse i så mange tiår. Fra norsk side har Haakon Lie og Jens Chr. Hauge uten tvil vært nøkkelpersonene i dette samspillet.


Source:
Norges Hemmelige Hær - Historien om Stay Behind - page 124

 
 
2023.09.06